REGULAMIN XIV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

I. Postanowienia ogólne

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski.

§ 1

Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Świat na Tak” w Warszawie 00-580, Al. Szucha 27, www.swiatnatak.pl. Strona Konkursu: www.bycpolakiem.pl.

§ 3

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami. Nie jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie nauka w polskiej szkole.
II. Warunki uczestnictwa

§ 4

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminu. Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 5

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu wraz z zapisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka (w przypadku uczestników niepełnoletnich), zawartych w powyższym formularzu konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji XIV edycji Konkursu „Być Polakiem” (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych). Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego lub mojego dziecka we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem XIV edycji Konkursu „Być Polakiem” a także że praca konkursowa jest moją pracą autorską, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, skracanie i redagowanie przesłanej pracy. Wiadomo mi, że praca staje się po Konkursie własnością Organizatora i nie będzie odesłana do autora.”

§ 6

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło z których się korzystało.

§ 7

W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wielokrotnie wyróżnianym, lecz laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 8

Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę z zastrzeżeniem § 12 – w części dotyczącej prac filmowych.

§ 9

Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu.

§ 10

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 11

Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice;
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy;
• filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.

§ 12

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Prace plastyczne oraz literackie w grupach I, II, III, IV przyjmowane są wyłącznie jako indywidualne. Przesłane prace zbiorowe w tych grupach nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane. Prace filmowe mogą być wykonane przez Zespoły uczniów lecz do reprezentowania Zespołu i ewentualnie odebrania nagrody powinien zostać wytypowany jeden z autorów filmu.

§ 13

Sposób przesłania prac do Organizatora:
GRUPA I : FORMULARZ + praca plastyczna przesłana pocztą tradycyjną na adres : Fundacja „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska. Proszę nie podawać wartości przesyłanych prac, nie załączać deklaracji celnych i nie wysyłać prac jako listy. Prace plastyczne przesłane emailem znacznie tracą na jakości lecz mogą być wysłane w sytuacji, gdy nie ma możliwości wysłania ich pocztą tradycyjną.
GRUPY II, III, IV: FORMULARZ + praca pisemna wyłącznie na adres email: konkurs@bycpolakiem.pl (WYŁĄCZNIE w pliku MS Word, NIE na Dysk Google, Dropbox, pdf, jpg). Prace przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak” nie będą przyjmowane do Konkursu.
GRUPA V: FORMULARZ + praca filmowa wyłącznie poprzez wetransfer.com na adres email: konkurs@bycpolakiem.pl (NIE na dysk Google, Youtube ani Dropbox!)

§ 14

Tematy Modułu A – dla dzieci i młodzieży

Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat: „Polska okiem i pędzlem podróżnika – reportera”.
Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat: „Przygoda jaką przeżyłam/przeżyłem,
lub chciałabym/chciałbym przeżyć w Polsce”.
Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat: „Współcześni polscy odkrywcy i wynalazcy,
żyjący i pracujący poza granicami Polski”.
Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata: „Od Syberii do Londynu. Żołnierze w mundurach i w cywilu w Armii Generała Władysława Andersa””.
Grupa V – prace filmowe, wiek – 10 – 22 lata: „Polska legenda – mój film”.

§ 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2023 r. Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 18.03 w konkretnym roku – traktowani są jako „STARSI”, piszą w WYŻSZEJ kategorii wiekowej, urodzeni po 18.03 – powinni pisać w MŁODSZEJ grupie

§ 16

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl do dnia 30 kwietnia 2023 r.

§ 17

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 18

Nagrody w Konkursie:
• udział w Gali XIV edycji Konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,

ORAZ:
Grupa I
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec/sierpień 2023 r. (w miarę posiadanych przez organizatora środków finansowych),
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.

§ 19

Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych w całości lub we fragmentach oraz do ich skracania i redagowania.

§ 20

Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na konkurs „Być Polakiem” prace stają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych konkursach.

§ 21

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Zmiany te zostaną umieszczone na Facebooku i stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała – Koordynator Konkursu
konkurs@bycpolakiem.pl
tel. +48 603 330 905