Konkurs „Być Polakiem” 2023 r., Moduł B, dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich.

REGULAMIN MODUŁ B

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych. 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem.
3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów Szkół Polskich za granicą. 4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach zawartych w regulaminie.
Temat konspektu w 2021/ 22 r. „Gramatyka na wesoło”
W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcony będzie konspekt to fleksja lub składnia czasownika dla poziomu B1 lub B2. Przede wszystkim jednak Jury interesuje sposób przekazu i pomoce dydaktyczne, wykorzystywane do tego celu. Przyswojenie trudnych zagadnień językowych znacznie ułatwiają teksty, łączące zabawne treści z przykładami użyć omawianych problemów gramatycznych. Oczekiwane są więc konspekty, w których zagadnienia językowe będą prezentowane uczniom przy pomocy tekstów, ćwiczeń i zabaw dowcipnych, żartobliwych a może nawet nieco krotochwilnych.

§ 2. Cele Konkursu

1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego.
3. Uzasadnienie potrzeby funkcjonalnego nauczania gramatyki języka polskiego.
4. Popularyzacja metody harmonijnego łączenia i wzajemnego uzupełniania się wszystkich elementów lekcji „struktur gramatycznych ukrytych w tekstach”
5. Promocja innowacyjnych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego.
7. Zwiększanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży polonijnej.

§ 3. Kalendarz Konkursu

26.11.2022 r. — Inauguracja XIV edycji Konkursu, Ambasada RP w Wilnie.
15.12.2022 r. — Ogłoszenie tematów XIV edycji
18.03.2023 r. — Końcowy termin nadsyłania prac konkursowych.
21 – 23. 04.2023 r. — Obrady Jury
ok. 30.04.2023 r. — Ogłoszenie wyników XIV edycji Konkursu (na Facebooku i stronie
Konkursu: www.bycpolakiem.pl)
02.08.2023 r. godz. 14.00 — Gala XIV edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie

§ 4. Opis Konkursu

Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2022/23.
Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji.
1. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu lub problemów gramatycznych z zakresu fleksji lub składni czasownika.
2. Na równi z metodą prezentacji materiału gramatycznego oceniany będzie dobór tekstów i pomocy dydaktycznych.
3. Jury wysoko oceni wykorzystanie materiałów o charakterze żartobliwym, dowcipnym a nawet nieco krotochwilnym..
4. Adresatami lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt są uczniowie Szkół Polskich..
5. W Konspekcie powinna być informacja o kompetencjach językowych grupy, dla której przygotowana jest lekcja oraz wieku uczniów.
6. Nagrody będą dwojakiego rodzaju:
A. Dyplom uznania noszący nazwę „Laur Metodyczny” dla autorów nagrodzonych konspektów i szkół w których pracują, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.
B. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów.
I stopnia 600 Euro
II stopnia 400 Euro
III stopnia 300 Euro
oraz cztery nagrody specjalne po 200 Euro
Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.

§ 5. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w Szkołach Polskich poza Krajem, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.

§ 6. Zgłoszenie do Konkursu

1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.03.2023 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com jako załącznik w formacie pdf.

ŻADNA ZE STRON KONSPEKTU NIE MOŻE BYĆ PODPISANA ANI OZNACZONA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ AUTORA

2. Zgłoszenie musi zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu oraz Oświadczenie o oryginalności pracy i prawach autorskich do niej.
– pracę konkursową – konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. (schemat konspektu załącznik nr 2).
3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.\

§ 7. Zasady przyznawania nagród

1. Dla nagrodzenia prac Organizator powołuje Jury, składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem metodycznym.
2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
– Zgodnością konspektu z celami Konkursu.
– Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej
metodą komunikacyjną.
– Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.
– Adekwatnością konspektu do wieku i poziomu kompetencji językowych grupy.
– Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
– Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Informacji o Konkursie udziela Koordynator Generalny:
e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com, tel. +48-603-330-905
2. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.

www.bycpolakiem.pl
Marek Machała Koordynator Generalny Konkursu
Tel. +48-603-330-905 konkursdlanauczycieli@gmail.com