Konkurs „Być Polakiem” 2024 r., Moduł B,

dla nauczycieli polonijnych Szkół Polskich ,

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

 • 1. Konkurs „Być Polakiem”, Moduł B przeznaczony jest dla nauczycieli polonijnych.
 • 2. Organizatorem Konkursu jest: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem.
 • 3. Przedmiotem Konkursu w Module B jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów Szkół Polskich za granicą.
 • 4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach zawartych w regulaminie.

Temat konspektu w 2023/ 24 r. „Być, albo nie być, czyli o czasowniku posiłkowym „BYĆ” i jego funkcjach gramatycznej i leksykalnej”.

W tej edycji zagadnieniem gramatycznym, któremu poświęcony będzie konspekt to czasownik „być” i jego nieregularna odmiana, nastręczająca wiele trudności dzieciom, rozpoczynającym naukę. Konspekt poświęcony problemom gramatycznym przeznaczony będzie dla poziomu A1 i A2. Bogaty wachlarz związków frazeologicznych, w których występuje czasownik „być” jest doskonałym materiałem dla konspektu lekcji na poziomie B1 i B2.

 • 2. Cele Konkursu
  1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
  2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego.
  3. Uzasadnienie potrzeby funkcjonalnego nauczania gramatyki języka polskiego.
  4. Popularyzacja metody harmonijnego łączenia i wzajemnego uzupełniania się wszystkich elementów lekcji „struktur gramatycznych ukrytych w tekstach”
  5. Promocja innowacyjnych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
  6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego.
  7. Zwiększanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży polonijnej..
 • 3. Kalendarz Konkursu
  26.11.2023 r. — Inauguracja XV edycji Konkursu, Ambasada RP w Rydze.
  15.12.2023 r. — Ogłoszenie tematów XV edycji
  17.03.2024 r. — Końcowy termin nadsyłania prac konkursowych.
  19 – 21.04.2024 r. — Obrady Jury Konkursu
  30.04.2024 r. — Ogłoszenie wyników XV edycji Konkursu (na Facebooku i stronie Konkursu: www.bycpolakiem.pl)

31.07.2024 r.–  Gala XV edycji Konkursu w Warszawie,

 

 • 4. Opis Konkurs
 1. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2023/24.
 2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji.
 3. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu lub problemów gramatycznych z zakresu fleksji lub składni czasownika. Na równi z metodą prezentacji materiału gramatycznego oceniany będzie dobór tekstów i pomocy dydaktycznych. Jury wysoko oceni wykorzystanie materiałów o charakterze żartobliwym, dowcipnym a nawet nieco krotochwilnym.
 4. Adresatami lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt, są uczniowie szkół przedmiotów ojczystych różnego typu.
  5. W konspekcie powinna być informacja o kompetencjach językowych grupy, dla której przygotowana jest lekcja oraz wieku uczniów.
  6. Nagrody będą dwojakiego rodzaju:
  A. Dyplom uznania noszący nazwę „Laur Metodyki Języka Polskiego” dla autorów nagrodzonych  konspektu i szkół, w których pracują, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.
  B. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów.
  I stopnia – 500 Euro
  II stopnia – 400 Euro
  III stopnia – 300 Euro

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu może przyznać Nagrodę Specjalną 200 Euro.
Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.

 • 5. Uczestnictwo w Konkursie
  1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, zwanych dalej Uczestnikami.
  2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
  3. Zgłaszając konspekt do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
  4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
  5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.
 • 6. Zgłoszenie do Konkursu
  1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 17.03.2024 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com jako załącznik w formacie pdf.

 

ŻADNA ZE STRON KONSPEKTU NIE MOŻE BYĆ PODPISANA

ANI OZNACZONA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ AUTORA

 

 1. Zgłoszenie musi zawierać:
  – wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu oraz Oświadczenie o oryginalności pracy i prawach autorskich do niej.
  – pracę konkursową – konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. (schemat konspektu załącznik nr 2).
  3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
  4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
  5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.
 • 7. Zasady przyznawania nagród
  1. Dla nagrodzenia prac Organizator powołuje Jury, składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem metodycznym.
  2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
  – Zgodnością konspektu z celami Konkursu.
  – Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej

metodą komunikacyjną.
– Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.
– Adekwatnością konspektu do wieku i poziomu kompetencji językowych grupy.
– Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
– Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna.

 • 8. Postanowienia końcowe
  1. Informacji o Konkursie udziela Koordynator Generalny:

e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com,

 1. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
  5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.

www.bycpolakiem.pl

Marek Machała   Koordynator Generalny Konkursu

Tel. +48-603-330-905 (kraje UE), +48-453-040-696 (kraje spoza UE)  konkursdlanauczycieli@gmail.com