REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Moduł A – dla dzieci i młodzieży

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany dla głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży, mieszkającej poza granicami Polski .

§ 1
Cele Konkursu:
1. Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
2. Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Poznawanie historii Polski splecionej z historią swojej rodziny.
5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

§ 2
Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6-22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami
§ 4
II. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą, w sposób opisany w dalszych punktach Regulaminu.
Prace nadesłane bez kompletnie wypełnionego formularza nie zostaną zakwalifikowane do oceny przez Jury.

§ 5
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Konkursu.

§ 6
Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

§ 7
W Konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, można być wielokrotnie wyróżnianym, lecz laureatem w danej grupie wiekowej można zostać tylko raz.

§ 8
Na daną edycję Konkursu każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

§ 9
Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że praca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Za ewentualne roszczenia wynikające z praw autorskich odpowiada uczestnik Konkursu.

 

§ 10
Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkursu;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów;
• zgodność z tematem.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa;
• czas pobytu za granicą Polski.

§ 11
Formy prac konkursowych:
• prace plastyczne w dowolnej technice.
• prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp.; prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy.
• filmy nakręcone przez uczestników, w polskiej wersji językowej.
§ 12
Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:
• Praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
• Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne. Przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.
• Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12.000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt. Należy używać polskich znaków. Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.
• Prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut. Prace te powinny być przesłane w formatach .mov, .avi, .wmv, .mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane.

§ 13
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• prace plastyczne, podpisane imieniem i nazwiskiem autora wyłącznie pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska, z dopiskiem na kopercie/paczce: Konkurs „Być Polakiem”. Prace przesłane emailem nie będą oceniane.
• prace pisemne, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu, wyłącznie e-mailem na adres: bycpolakiem2021@gmail.com z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska autora i tytułu pracy. Prace przesłane pocztą „tradycyjną” na adres Fundacji nie będą oceniane.
• Filmy, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym do Konkursu, wyłącznie za pomocą serwisu internetowego https://wetransfer.com (adres e-mailowy: bycpolakiem2021@gmail.com) z podaniem w temacie transferu imienia i nazwiska oraz tytułu pracy. Filmy przesłane w inny sposób nie będą oceniane.
III. XII edycja Konkursu

§ 14
Tematy:
Grupa Wiek Format Temat
I 6-9 lat Prace plastyczne Narysuj poznane polskie przysłowie
II 10-13 lat Prace literackie Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień?
III 14-16 lat Prace literackie Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona polska anegdota
IV 17-22 lata Prace literackie Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna?
V 10-22 lata Filmy Mój biało-czerwony świat

§ 15

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2021 r.

§ 16
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku i na stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl do dnia 15 czerwca 2021 r.

§ 17
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.

§ 18
Nagrody dla Laureatów Konkursu:
• udział w Gali XII edycji Konkursu w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00
w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,

ORAZ:
Grupa I
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.
Grupy II – V
• pobyt edukacyjny w Polsce – lipiec/sierpień 2021 r. (w miarę posiadanych środków
finansowych),
• nagrody rzeczowe,
• dyplomy.

§ 19
Organizatorzy, w celach promocyjnych Konkursu, zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych w całości lub we fragmentach oraz do ich skracania i redagowania.

 

§ 20
Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. Po przesłaniu na konkurs „Być Polakiem” prace stają się własnością organizatorów i nie są odsyłane do autorów, jak również nie mogą być w późniejszym terminie wykorzystywane w innych konkursach.

§ 21
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Zmiany te zostaną umieszczone na Facebooku i stronie internetowej konkursu www.bycpolakiem.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konkursu
Marek Machała – Koordynator Konkursu
bycpolakiem2021@gmail.com
tel. +48 603 330 905