Konkurs „Być Polakiem” 2021 r., Moduł B,

dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,
REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, Moduł B – dla nauczycieli 2. Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Fundacja „Świat na Tak”, zwani dalej Organizatorem.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą.
Temat konspektu w 2021 r.: „Gramatyka ukryta w wierszach o miłości” – metodyczna prezentacja problemów gramatycznych i leksykalnych występujących w wybranym wierszu lirycznym, np. w wierszu K.I Gałczyńskiego „ Rozmowa liryczna”.
4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2. Cele Konkursu
1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.
3. Wypracowanie nawyków metodycznych prezentacji gramatyki języka polskiego jako gramatyki funkcjonalnej.
4. Popularyzacja metody harmonijnego współgrania ze sobą wszystkich elementów lekcji: gramatycznego, kulturowego, historycznego itp.
5. Pokazanie ciekawych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego, jako częścią spuścizny kulturowej.
7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
§ 3. Kalendarz Konkursu
24.10.2020 r. — Inauguracja XII edycji Konkursu w Instytucie Polskim w Sofii.
18.04.2021 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych.
14.05.2021 r. — 16.05.2021 r. — Obrady Jury Konkursu w Warszawie.
15.06.2021 r. — Ogłoszenie wyników XII edycji Konkursu (na Facebooku i stronie
Konkursu: www.bycpolakiem.pl)
03.08.2021 r. godz. 14.00 — Gala XII edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie,
Pl. Zamkowy 4.
§ 4. Opis Konkursu
1. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2020/21.
2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji.
3. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu gramatycznego
4. Adresatem lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat.
5. Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:
• Grupa I: 9 – 13 lat
• Grupa II: 14 – 17 lat
6. Nagrody będą dwojakiego rodzaju:
A. Dyplom uznania dla autora konspektu i szkoły, w której nauczyciel pracuje, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.
B. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów:
I stopnia 300 Euro
II stopnia 200 Euro
III stopnia 100 Euro
Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.
§ 5. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.
§ 6. Zgłoszenie do Konkursu
1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 18.04.2021 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com jako załącznik w formacie pdf.
ŻADNA ZE STRON KONSPEKTU NIE MOŻE BYĆ PODPISANA
ANI OZNACZONA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ AUTORA
2. Zgłoszenie musi zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 1) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu oraz Oświadczenie o oryginalności pracy i prawach autorskich do niej.
– pracę konkursową – konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu. (schemat konspektu załącznik nr 2).
3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.
§ 7. Zasady przyznawania nagród
1. Dla nagrodzenia najlepszych prac Organizator powołuje Jury, składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem metodycznym.
2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
– Zgodnością tematu z celami Konkursu.
– Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej
metodą komunikacyjną.
– Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.
– Adekwatnością konspektu do wieku grupy.
– Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
– Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Informacji o Konkursie udziela Koordynator Generalny:
e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com, tel. +48-603-330-905
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.

Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Konkursu
KONSPEKT LEKCJI

**************************************************************************
www.bycpolakiem.pl
Marek Machała Koordynator Konkursu
Tel. +48-603-330-905 konkursdlanauczycieli@gmail.com