Konkurs „Być Polakiem” 2022 r., Moduł B,

dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,
REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, Moduł B – dla nauczycieli 2. Organizatorem Konkursu są: Fundacja „Świat na Tak”, zwana dalej Organizatorem.
3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół przedmiotów ojczystych za granicą.
Temat konspektu w 2021/ 22 r. „Z fleksją i składnią za pan brat” Zadaniem Uczestnika jest wybór dowolnego problemu lub problemów gramatycznych z zakresu fleksji, składni i przygotowanie konspektu lekcji poświęconej tym zagadnieniom. Poziom B1,B2.
4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Cele Konkursu

1. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim metodą komunikacyjną.
2. Zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego.
3. Uzasadnienie potrzeby funkcjonalnego nauczania gramatyki języka polskiego.
4. Popularyzacja zasady funkcje struktur gramatycznych ukryte w innych elementach lekcji np. tekstach literackich, grach, piosenkach. .
5. Promocja innowacyjnych sposobów wdrażania i utrwalania materiału gramatycznego.
6. Zainteresowanie uczniów gramatyką języka polskiego.
7. Zwiększenie kompetencji językowych dzieci i młodzieży polonijnej..

§ 3. Kalendarz Konkursu

24.10.2021 r. — Inauguracja XIII edycji Konkursu w Ambasadzie RP w Rzymie.
11.11.2021 r. – Ogłoszenie tematów XIII edycji
20.03.2022 r. — Końcowy termin nadsyłania prac konkursowych.
22.04.2022 r. — 24.04.2022 r.- eliminacje, obrady Jury, rozpoczęcie godz. 17.00
15.05.2022 r. — Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu (na Facebooku i stronie
Konkursu: www.bycpolakiem.pl)
02.08.2022 r. godz. 14.00 — Gala XIII edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie,

§ 4. Opis Konkursu

1. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2021/22.
2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden konspekt lekcji.
3. Konspekt ma dotyczyć wybranego problemu lub problemów gramatycznych z zakresu fleksji, składni.
4. Adresatami lekcji, podczas której realizowany będzie konspekt są dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 lat.
5. Konspekt powinien być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:
• Grupa I: 9 – 13 lat
• Grupa II: 14 – 17 lat
6. Nagrody będą dwojakiego rodzaju:
A. Dyplom uznania dla autora konspektu i szkoły, w której nauczyciel pracuje, sygnowany przez autorytet z dziedziny języka polskiego.
B. Nagroda finansowa dla autorów najwyżej ocenionych konspektów w każdej z dwu grup wiekowych:
I stopnia 500 Euro
II stopnia 300 Euro
III stopnia 200 Euro
Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą wydane w publikacji pokonkursowej.

§ 5. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach przedmiotów ojczystych poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt Uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
4. Uczestnik zgłasza jeden konspekt dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
5. Zgłoszony do Konkursu konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora.

§ 6. Zgłoszenie do Konkursu

1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 20.03.2022 r. wyłącznie elektronicznie na adres email: konkursdlanauczycieli@gmail.com jako załącznik w formacie pdf lub MS Word.
ŻADNA ZE STRON KONSPEKTU NIE MOŻE BYĆ PODPISANA
ANI OZNACZONA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PRZEZ AUTORA
2. Zgłoszenie musi zawierać:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie, zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu oraz Oświadczenie o oryginalności pracy i prawach autorskich do niej a także zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację konspektu.
– pracę konkursową – konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu.
3. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
4. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu nie będą oceniane.

§ 7. Zasady przyznawania nagród

1. Dla nagrodzenia najlepszych prac Organizator powołuje Jury, składające się z nie mniej niż pięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem metodycznym.
2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
– Zgodnością konspektu z celami Konkursu.
– Oryginalnością prezentacji materiału gramatycznego podczas lekcji przeprowadzonej
metodą komunikacyjną.
– Wykorzystaniem wszystkich elementów lekcji dla utrwalania treści gramatycznych.
– Adekwatnością konspektu do wieku i poziomu kompetencji językowych grupy.
– Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
– Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Informacji o Konkursie udziela Koordynator Generalny:
e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com, tel. +48-603-330-905
2. Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.
Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Konkursu
KONSPEKT LEKCJI
**************************************************************************
www.bycpolakiem.pl
Marek Machała Koordynator Konkursu
Tel. +48-603-330-905 konkursdlanauczycieli@gmail.com